Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2016!

30 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 obyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2016 r. oraz udzieliło Zarządowi stowarzyszenia absolutorium za 2016 r.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przychody z działalności stowarzyszenia w 2016 r. wyniosły 41.738.62 zł natomiast koszty działalności operacyjnej 40.123,53 zł. Wynik finansowy stowarzyszenia na rok obrotowy zamknął się w kwocie 1.615,09 zł. W stosunku do roku 2015 r. przychody stowarzyszenia zwiększyły się z 36.925,11 zł do 41.738.62 zł (wzrost o ponad 13%). W 2016 roku stowarzyszenie uzyskało kwotę 16.784,32 zł z tytułu dotacji publicznych, co stanowi spory wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym przychody z tego tytułu wyniosły 11.850,00 zł. Ponadto, stowarzyszenie uzyskało w 2016 r. kwotę 18.834,00 zł z tytułu darowizn. Przychody z 1% podatku wyniosły 5.680,30 zł. Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w kwocie 2.273,53 zł (w tym kwoty przeznaczone na Klub Świadomych rodziców (975,99 zł), Ząbkowskie Zawody Smoczych Łodzi (764,72 zł) oraz na Lokalny Program Stypendialny TPZ „Agrafkę Agory” (532,82 zł)

    Dodaj komentarz