Sprawozdania zatwierdzone, Zarząd z absolutorium za 2015 r.

29 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 obyło się XI. Walne Gromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2015 r. oraz udzieliło Zarządowi stowarzyszenia absolutorium za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Sekretarz –  Justyna Sobolewska, natomiast sprawozdanie finansowe Skarbnik – Jakub Dubniak.  Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przychody z działalności stowarzyszenia w 2015 r. wyniosły 36.925,11 zł natomiast koszty działalności operacyjnej 34.272,96 zł. Wynik finansowy stowarzyszenia na rok obrotowy zamknął się w kwocie 2.652,15 zł. W stosunku do roku 2014 r. przychody stowarzyszenia zwiększyły się z 24.447,70 zł do 36.925,11 zł (wzrost o ponad 50%). W 2015 roku stowarzyszenie uzyskało kwotę 11.850,00 zł z tytułu dotacji publicznych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym przychody z tego tytułu wyniosły 5.834,00 zł. Ponadto, stowarzyszenie uzyskało w 2015 r. kwotę 15.555,00 zł z tytułu darowizn, (co jest kwotą o ponad 60% wyższą w porównaniu do 9.679,10 zł osiągniętych z tego tytułu w 2014 r.). Inne przychody, osiągnięte z tytułu zorganizowania loterii fantowej na cele programu stypendialnego dla zdolnej młodzieży wyniosły 995 zł. Wpływy z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, wyniosły 7.420,10 zł. Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w kwocie 5.482,53 zł (w tym 4.214,12 na piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia zorganizowany przez nasze stowarzyszenie w czerwcu w Parku Miejskim), co stanowi 73,88% uzyskanej z tego tytułu kwoty.

Sprawozdania są dostępne tutaj.

    Dodaj komentarz